Ішімдіктің зияны

 

 

 

 

 

 

 

Арақ-шараптанадамғакелетінзияндыесептепшығарудыңөзіқиын.

Араққаүйірадамныңсемьядабақытсыз (тек өзіғанаемес),

қызметтеабыройсыз, ағайынға, көрші-қолаңғабеделсізболатыныбелгілі.

Олартүрліауруларға да шалдыққышкеледі. Ішімдікжыныссезімінкүшейтеді, жынысактісініңуақытынсозады,

адамныңжыныстыққызметінепайдалыәсерінтигізедідегенұғым бар. Шынмәніндесолайма? Рас, шамасыздықкейінірекбасталады. Дәрігергежап-

жасжігіттердіжетелепәкелетінқандайжағдайлар? Әрине, маскүнемдік. Өйткеніалкоголиктердіңжынысоргандарыәлсірейді, келе-келеарақ-шарап

еркектібелсіздіккеапарыпсоқтырады. Өкінішкеорай, белсіздіктіңарақтанболатынын не ері, не әйелібілебермейді. Арақ-

шараптысалыныпішкенадамныңбүйрегі мен бауыры, жүрегі мен нерв жүйесіалуантүрліқатерліауруларғашалдығады. Олкөрсеқызарболады,

инабаттылықтыұмытады, дөрекіліккөрсетеді. Көрсеқызарлықтың,

нәпсіқұмарлықтыңсалдарынанмаскүнемдержынысауруларынажиідушарболады. Алкоголь «нерв уы» депбекерайтылмаған.

Ішкілікорганизмніңқуыс-қуысынаөте тез жайылады да, сонансоңорталық нерв жүйесінулап, оныңқоректенупроцесінбұзады.

Үнеміішкіліккесалынғанадамныңспермотозоидтары (ұрықклеткалары) азайып, олардыңтұлғасы (формасы) өзгереді.

Маскүнемәйелдердентуғанбалалардыңжартысынажуығыдүниегекелгенненкейінгіалғашқыайлардашетінейді.

Шетінеугенәрестеніңмиындағыісіктісырқаттарсебепкерболады. Емшектебаласы бар әйелдердіңмаскүнемдігітіптіөрескелдік. Оларарақтүгіл, сыра

ішуге де болмайтынынестеріндесақтауларыкерек. Анасүтіменнәрестеніңорганизмінеенген алкоголь баланытынышсыздандырады,

ұйқысыннашарлатады, ақыл-есініңжетілуінекедергікелтіреді. Сайыпкелгенде, ішкіліктіңзияны мол екенінестеұстаған семья мұныұмытпағаныжөн.

Талайадамныңтүбінежеткенішімдіккімніңжаныназапқасалмадыдейсіз. Соғанқарамастанарақішудәстүрімізғойдеушілер де табылыпқалуымүмкін.

Бұданбылайбұлзиянды «дәстүр» халықұғымынаншығып, кейінгіұрпақтыңсөздікқорындаболмауғатиіс. Партия мен

үкіметқазірбізденосыныталапетіпотыр. Салауаттылық — денсаулықтыжақсартып, материалдықбайлықтыарттырудың, еліміздіңкүш-

қуатынкөтерудіңбіркөзі. Сондықтан да халқымызпартияныңалкоголизмге, маскүнемдікке, есірткіішугеқарсысаясатынқолдайды. Алкоголизм мен

маскүнемдіккеқарсышаралардыжүзегеасыружолындааянбайеңбекетеді. Адам баласыныңалға басу жолындағыкедергі — арақ-шараптыңсиқырлы

сыр-сипатын тек біздіңелімізғанаашыпкөрсетіп, оныңәлеуметтікзиянынайқындады. Партия арақ-шараптыңболашақұрпаққатигізетінқырсығын,

ащышындықтыайтыпхалықтысақтандырыпотыр. Дегенмен, жалпыадаморганизмінезардап тек арақ-шараптанғанакеледідесек, қателескенбо-

ларедік. Бұлкүндері «сәнге» айналыпжүрген те-мекішегудіңзияндылығы да аз емес. Тіпті оны шегудібылайқойғанныңезінде, темекі план-

тациясындажұмысістепжургенкыздардың, қа-лыңдықтардың бала көтермейқалуқаупітағы бар. Әрине, алкоголизм, есірткі,

темекішегужайындағыдабылорынды, дер кезіндесоғылды. Нашақұмарлықтың, темекіқұмарлықтың,

наркотикалықесірткілердіпайдаланудыңсалдарынанжарымес, мүгедек, аурушаңнәрестелереміргеөксіп - жылайкеледі. Ал оны

болдырмаудыңбірден - біржолы — осы айтылғанжағымсызжайларға, бос уақыттарынміндеттітүрдесырахана, ресторан маңындакөзінсүзіп,

күнінөткізетінкәнігімаскүнемдердің бұрынғыдай жұбын жазбай жүру «дәстүріне» жолбермеу. Өмірөлшемі — салауаттық, салауаттық —

өмірзаңы. Салауаттыөмірсүрмейтұрып, өміріңеқажеттінәрсені ала алмайсың. Адам баласыныңжарасымдытұрмысқұрып,

үйлесімдідамуыүшінбіздіңелдебарлықжағдайжасалған. Өнердің, спорттың сан-салалытүріменайналысуғаболадығой. Олардыңқайсысынанболса

да жандүниеңләззаттауып, сезіміңеәдемітүйсікаладыемессіңбе? Оданөміріңмәнді, мазмұнды бола түседіемеспе? Олайболса, арақсыз, есірткісіз,

темекісізәрімазмұнды, әрісәндіөмірсүругеболады. Алдамшықұмарлықтан бас тартып, өзін-өзібилейбілу — адамбойындағыізгіқасиет,

үлкенпарасаттылық. Ішкіліккеүйірболыптуатынадамжоқ, маскүнемділіктұқым да қуаламайды. Оғанкөбінесе мол

дастарқанбасындағыотырыстарырду-дырдуараласқанадамдар, жүрген орта себепкерболады. Маскүнемдіктенсақтандыру,

оныңалдыналумәселесібұлкүндерікімдіболса да бейғамқалдыраалмайды. Өйткені алкоголизм мен маскүнемдіктіцартындажекеадам, семья

тағдырытұр. Оныңауырзардабыжанашыржақынды да, бейтанысадамды да бейғамқалдыраалмайды.Терісжолғатүскенадамғабілікті де

дұрысақылшыкерек. Ішімдіксалдарынанмаскүнемніңжандүниесіндеболғандағдарыстарды, өміріндегісәтсіздіктердікөріп, түсіне, түсіндіребілетін,

көзінжеткізіпайтабілетіншынжанашырадамкерек. Маскүнемдікадамдардыңденсаулығынбұзып, шаңырақтың тату-тәттілігіншайқалтады,

адамдыәл-қуатынан, ерік-қайратынанайырады, тапсырылғаніскесалдыр-салаққараушылықтытудырады, еңбекөнімініңтөмендеуіне, өнеркәсіп пен

транспорттажарамсызөнімшығаруға, жұмысқасебепсізкешігугежәнеапатқаұшырауғаәкепсоқтырады. Маскүнемдікағайыншылыққа, сыбайластыкка,

жеңұшынанжалғасушылыққа, тамыр-таныстыққажолашады, принципсіздіктудырады, қылмысжасауғаитермелейді.